Day 1, 50k, 25k, 10kDay 2, Quarter, Half, Full Marathon